سازگاری با شرایط بهترین راه حل غلبه بر مشکل خشکسالی است/ اجرای طرح معیشت جایگزین در دو حوضه آبریز زاینده رود و دریاچه ارومیه
1396/11/01