راهکارهای عملیاتی عبور از بحران آب در دشت "تجن" بررسی شد
1396/05/04