تبدیل نیمه غربی کشور به کار بزرگ مدیریت منابع آب/ اجرای ۴۰ هزار هکتار شبکه آبیاری در آذربایجان غربی
1396/02/18