بيش از 4 هزار ميليارد ريال اعتبار برای مديريت آب خراسان شمالي جذب شد
1396/02/24