بارش متوسط کشور به کمتر از متوسط 10 ساله رسیده است / با مصرف بهینه می توان بر بحران آب فائق آمد
1396/05/07