امسال با یک فروند هواپیمای کمکی سپاه در حال فعالیت هستیم/ قابلیت افزایش 10 میلیاردمترمکعبی استحصال آب از طریق باروری ابرها/ بارورسازی ابرها هیچگونه مخاطرات زیست محیطی ندارد
1396/12/08