آبياري 3 ميليون هکتار از اراضي کشاورزي با شبکه‌های آبیاری مدرن در دستور کار وزارت نيرو
1396/09/25