اخبار بخش آب سال 94

هيچ طرح آبي جديدي در حوضه زاینده‌رود اجرايي نخواهد شد
1394/09/09