اخبار بخش آب سال 94

هفت استان کشور در گروه مناطق مواجه با کمبود آبی
1394/01/16