اخبار بخش آب سال 94

خاموشی 50 روزه موتورپمپ چاه‌های کشاورزی در بردسیر کرمان
1394/10/01