اخبار بخش آب سال 94

حجم جریان‌های سطحی کشور همچنان در وضعیت منفی
1394/09/14
http://news.moe.gov.ir/News/Details.aspx?ANWID=19449