اخبار بخش آب سال 94

بيش از 70 درصد مخازن سدهاي خراسان شمالي خالي است
1394/11/06