اخبار بخش آب سال 94

برنامه کاهش سالانه 1.2 ميليارد مترمکعب مصرف آب کشاورزي در حوضه ارومیه
1394/07/29