اخبار بخش آب سال 94

انسداد 6 هزار حلقه چاه غیرمجاز در سال جاری
1394/11/10