اخبار بخش آب سال 94

انتقال آب بين حوضه‌اي فقط براي تامين آب شرب انجام مي‌شود
1394/06/02