کاهش حجم آب موجود در مخزن سدهای بزرگ ایران
1393/11/13