کاهش بارندگی در 20 استان کشور
1393/10/03
http://news.moe.gov.ir/News/Details.aspx?ANWID=14493