کاهش بارش ها در 19 استان کشور
1393/04/09
http://news.moe.gov.ir/News/Details.aspx?ANWID=11583