يزد، خراسان جنوبي و سمنان استان های کم بارش كشور
1393/03/17