وسعت پوشش برفی كشور به کمتر از نصف رسید
1393/03/10