متوسط بارندگی استان قم حدود 20 درصد ميانگين جهاني است
1393/03/31
 http://news.moe.gov.ir/News/Details.aspx?ANWID=11385