كاهش 13 درصدی آب ورودي به مخازن سدهای خوزستان
1393/11/04
http://news.moe.gov.ir/News/Details.aspx?ANWID=14929