سومین هفته مردادماه نیز بدون بارش سپری شد
1393/05/25
http://news.moe.gov.ir/News/Details.aspx?ANWID=12329