سمنان، یزد و خراسان جنوبي استان‌های کم‌بارش كشور
1393/04/21