دومین هفته مردادماه نیز بدون بارش سپری شد
1393/05/18