حجم بارش‌های کشور 9 درصد کاهش یافت
1393/10/13
http://news.moe.gov.ir/News/Details.aspx?ANWID=14619