حجم آب ورودی به مخزن سدهاي كشور 5 درصد کاهش يافت
1393/03/24