حجم آب ورودی به مخزن سدهاي كشور 2 درصد کاهش يافت
1393/10/03
http://news.moe.gov.ir/News/Details.aspx?ANWID=14463