حجم آب موجود در سدهاي تهران 23 درصد كاهش يافت
1393/04/07
http://news.moe.gov.ir/News/Details.aspx?ANWID=11498