تهران در بحرانی‌ترین وضعیت آبی 46 سال اخیر قرار دارد
1393/02/16
http://news.moe.gov.ir/News/Details.aspx?ANWID=10582