برنامه‌ریزی برای استفاده دوباره از 2 میلیارد مترمکعب آب در خوزستان
1393/11/08
http://news.moe.gov.ir/News/Details.aspx?ANWID=15027