آب ورودی به سدهاي كشور 7 درصد کاهش يافت
1393/06/03
http://news.moe.gov.ir/News/Details.aspx?ANWID=12472