اخبار آب سال 1391

اختلاف بارندگی پربارش ترين و كم بارش ترین استان های ایران؛ 1118 میلیمتر
1391/06/15