سخنگوی صنعت آب خبر داد تأمین آب از محل سدها نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزایش یافت
1402/07/23