مدیر امور آبفای حاجی آباد خبر داد: پیشرفت 60 درصدی طرح آبرسانی به شهر فارغان هرمزگان
1399/04/14