طی 48 ساعت؛ مشکل کمبود آبِ 50 درصد ساکنان یک روستا در میناب حل شد
1399/04/07