سرپرست امور آبفای رشتخوار عنوان کرد: 70 هزار راس دام روستایی عامل کمبود آب شرب در شهرستان رشتخوار
1399/06/31