بهره‌برداری از مخزن 2 هزار مترمکعبی و سیستم تله‌متری شبکه آب در "جرقویه" اصفهان
1399/06/19