با بهره‌برداری از تصفیه‌خانه ششم آب تهران انجام می‌شود؛ تامین پایدار آب شرب ۸۰۰ هزار نفر در شهر تهران
1399/03/10