افزایش 25 برابری حجم ذخیره مخازن آب شهر قم پس از انقلاب/ برخورداری96 درصد جمعیت روستایی استان از آب سالم و بهداشتی
1399/11/28