افزایش کمی و کیفی خدمات آبفای قم در دوران کرونا/ مدیریت مصرف تنها راهکار حفاظت از منابع آبی است
1399/04/03