98

37 کیلومتر شبکه فرسوده آبرسانی شهرستان کرمان بازسازی شد
1398/09/12