98

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم: آبرسانی به روستاهاي استان قم در وضعیت مطلوبی قرار دارد
1398/09/17