98

در شش ماهه اول امسال صورت گرفت؛ واگذاری بیش از 1700 انشعاب آب روستایی در استان بوشهر
1398/07/23