98

با هدف جلوگيري از هدررفت آب؛ 100 کيلومتر از شبکه توزیع آب تربت‌حيدريه نشت‌یابی شد
1398/10/28