98

با حضور معاون آب و آبفای وزیر نیرو؛ طرح هوشمندسازی شبکه توزیع آب شرب تودشک اصفهان افتتاح شد
1398/10/10