98

از ابتدای سال گذشته تاکنون صورت گرفت؛ اجرای 270 کیلومتر شبکه توزیع و خطوط انتقال آب در شهرهای کردستان
1398/08/27