در خراسان شمالی 272 روستا در معرض تنش آبی قرار دارند
1397/02/09