کاهش توليد آب براي نخستین بار در شهرهاي خراسان رضوي
1397/07/29