هفتادوهشت پروژه اضطراری تامین آب در خراسان رضوی عملیاتی شد
1397/04/04